Splošni pogoji

URBANISTIKA, družba za urbanizem, projektiranje in inženiring d.o.o., Vojkovo nabrežje 30A, 6000 Koper, 
na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006, s spremembami) sprejme naslednje splošne pogoje poslovanja:

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

Uporabljeni izrazi:
Posrednik: URBANISTIKA, družba za urbanizem, projektiranje in inženiring d.o.o., Vojkovo nabrežje 30A, 6000 Koper.
Naročnik: stranka, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami.
Pogodba o posredovanju: pogodba s katero si bo posrednik prizadeval:

 • poiskati in spraviti v stik z naročnikom osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji ali najemu nepremičnine, naročnik pa se zavezuje posredniku plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena.
 • najti nepremičnino glede na zahtevane pogoje naročnika ter sodelovati pri pripravi ustrezne pogodbe, naročnik pa se zavezuje posredniku plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena.

Nepremičninski posrednik: fizična oseba, ki za posrednika opravlja posle posredovanja in ima pridobljeno licenco Ministrstva za okolje in prostor – MOP, kar izkazuje s potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu in je vpisan v javno knjigo, imenik nepremičninskih posrednikov.

1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja
Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo naročnik sklene s posrednikom. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki niso v skladu s temi splošnimi pogoji, veljajo določila, dogovorjena v pogodbi.

2. Storitve posredovanja pri prodaji in nakupu nepremičnine

 • raziskava trga nepremičnin, določitev vrednosti in sporazumna določitev prodajne cene z naročnikom.
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine).
 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb na nepremičnini, ki je predmet posredovanja.
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način.
 • organizacija in vodenje ogledov nepremičnine.
 • posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe.
 • priprava prodajne pogodbe ali kupoprodajne predpogodbe.
 • hranjenje originalnih dokumentov do realizacije pravnega posla.
 • prijava pogodbe za odmero davka na promet nepremičnin, oziroma drugih davkov, ki jih je treba plačati v zvezi s pogodbo ter prevzem potrjene pogodbe pri Davčni upravi republike Slovenije.
 • primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika, popis števcev dobaviteljev komunalnih in drugih storitev.
 • priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo.
 • druge storitve za katere se posrednik in naročnik izrecno dogovorita.

3. Storitve posredovanja pri najemu in oddaji nepremičnine

 • raziskava trga nepremičnin, določitev vrednosti in sporazumna določitev cene oddaje nepremičnine z naročnikom.
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine).
 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine.
 • posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe.
 • priprava pogodbe o najemu.
 • priprava zapisnika o prevzemu nepremičnine v najem.
 • druge storitve za katere se posrednik in naročnik izrecno dogovorita.

4. Dodatne storitve
Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju. Kot dodatne storitve se štejejo zlasti: priprava osnutka pogodbe, katere predmet je nepremičnina, zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katerih predmet je nepremičnina, organizacija cenitve nepremičnine, zastopanje v davčnem postopku, urejanje pravnega stanja nepremičnine, priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov; hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu, hramba listin. Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe. Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

5. Provizija
Za posredovanje pri prodaji ali nakupu nepremičnine ima posrednik, nepremičninska družba Urbanistika d.o.o. pravico do provizije v višini 4% + DDV od pogodbene vrednosti. Kadar je dogovorjeno da provizijo za posredovanje plačata obe stranki, se znezek plačila provizije razdeli na način, da vsaka stranka plača polovico provizije. Za posredovanje pri oddaji ali najemu nepremičnine ima posrednik, družba Urbanistika d.o.o. pravico do provizije v višini dveh mesečnih najemnin + DDV. Kadar je dogovorjeno da provizijo za posredovanje plačata obe stranki, se znezek plačila provizije razdeli na način, da vsaka stranka plača polovico provizije. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročnik oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročnika spravil v stik nepremičninski posrednik. V primeru, da naročitelj in Nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju z drugo nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine. V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja potrebna za veljavno sklenitev pogodbe.

6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
Posrednik, družba Urbanistika d.o.o. ima zavarovano odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročniku ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, zavarovano pri Zavarovalnici Triglav št. police 0177484461-2 v višini 175.000,00 EUR za posamezni primer z letnim agregatom 350.000,00 EUR.

7. Ostala določila

 • naročnik mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja.
 • če naročnik sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma pisno obvestiti posrednika, najkasneje pa v roku 8 dni.
 • naročnik lahko prekliče naročilo za posredovanje, če preklic ni v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, dobro vero in poštenjem, sicer je dolžan posredniku povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči. Pogodba o posredovanju se odpove pisno.
 • za urejanje pravnega razmerja med posrednikom in naročnikom v zvezi s pogodbo o posredovanju velja Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) in Obligacijski zakonik (OZ).

Splošni pogoji veljajo od 27.11.2015.
V Kopru, dne 27.11.2015.
URBANISTIKA D.O.O.
direktor
Marko Balaban, inž.grad.,dipl.ekon.

Zbornica