Urbanizem

Z željo, da se v našem okolju kvalitetno ureja prostor, projektira in gradi, pristopamo k projektom z vso odgovornostjo do prostora, sledimo sodobnim trendom in kreativno vključujemo tradicionalne prvine.

 

Na področju urejanja prostora pripravljamo strateške akte, izvedbene prostorske akte, prostorske razvojne študije in strokovne podlage. Sodelovali smo pri različnih multidisciplinarnih študijah in Phare projektih. Dejavni smo večinoma na obalnem območju. Za Mestno občino Koper smo izdelali pretežno večino prostorskih aktov in prostorskih ureditev.

 

REFERENCE

PLANSKI AKTI

 • Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Koper za območje Iplasa, Škofij in pokopališča Koper
 • Spremembe in dopolnitve planskih aktov občine Izola za območje Baredi /predlog/
 • Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine Sežana za območje vetrnih elektrarn na Selivcu /predlog/
 • Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine Divača za območje vetrnih elektrarn na Vremščici /predlog/

 

URBANISTIČNI NAČRTI

 • Urbanistični načrt Škofije
 • Urbanistični načrt Hrvatini
 • Urbanistični načrt Pobegi, Čežarji, Sv. Anton
 • Urbanistični načrt Marezige

 

PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI

 • Ureditveni načrt Ob Šmarski
 • Ureditveni načrt Zdravilišča Strunjan
 • Prostorski ureditveni pogoji za območje Luke Koper
 • Prostorski ureditveni pogoji za območje Intereurope
 • Zazidalni načrt Cesta na Markovec /predlog/
 • Zazidalni načrt Stanovanjska zazidava Ankaran
 • Ureditveni načrt Akumulacija Kubed
 • Zazidalni načrt Dolge njive
 • Ureditveni načrt Sečovlje – Košta
 • Ureditveni načrt Počitniško naselje Oltra Ankaran
 • Lokacijski načrt Pokopališče Koper
 • Ureditveni načrt Nad Dolinsko
 • Lokacijski načrt za območje vetrnih elektrarn Sežana /predlog/
 • Lokacijski načrt za območje vetrnih elektrarn Divača /predlog/

 

PROSTORSKE IN OKOLJSKE ŠTUDIJE

 • Koncept razvoja Mestne občine Koper
 • Razvojni projekt Koper 2020
 • Inicialni razvojni načrt – Študija prostorskega razvoja Zgornje Rižanske doline
 • Problematika kopenskih povezav Luke Koper in teze za utemeljitev postavitve drugega tira na odseku Divača – Koper
 • Dopolnitev razvojnega projekta Mestne Občine Koper: Območje KS Zazid, KS Rakitovec, KS Podgorje
 • Študija razvoja trgovine v Mestni občini Koper
 • Študija reurbanizacije primestnih območij
 • Odprti prostor v mestnem jedru
 • Prostorski razvoj primestnih naselij Mestne občine Koper
 • Prostorski razvoj zalednih naselij Mestne občine Koper
 • Študija umestitve golf igrišča v prostor dolina Osp
 • Študija umestitve golf igrišča v prostor Baredi – Sv. Donat
 • Koncept prometne ureditve primestnih naselij v Mestni občini Koper
 • Urbanistična študija prometnih povezav na obali z navezavo hitre ceste Koper – Izola – Lucija
 • Mreža bencinskih servisov v občini Koper
 • Študija prostorske ureditve Adria Ankaran
 • Študija zdravstveni turizem Ankaran
 • Komunalni privezi Ankaran
 • Luka Koper – varstvo okolja
 • Luka Koper – zeleni sistem
 • Luka Koper študija prenove fasad

 

PRENOVE NASELIJ

 • Prenova naselja Osp – smernice in pogoji urejanja
 • Prenova naselja Socerb – smernice in pogoji urejanja
 • Prenova naselja Hrastovlje – smernice in pogoji urejanja
 • Prenova naselja Zanigrad – smernice in pogoji urejanja
 • Prenova naselja Vanganel – smernice in pogoji urejanja

 

PROSTORSKE UREDITVE

 • Prostorska ureditev Črni vrh – Kolombini
 • Urbanistično arhitektonska ureditev centralnega območja naselja Škofije
 • Urbanistično arhitektonska ureditev centralnega območja naselja Hrvatini
 • Urbanistično arhitektonska ureditev centralnega območja naselja Šmarje
 • Urbanistično arhitektonska ureditev centralnega območja naselja Gažon
 • Urbanistično arhitektonska ureditev centralnega območja naselja Pomjan
 • Urbanistično arhitektonska ureditev centralnega območja naselja Dekani
 • Urbanistično arhitektonska ureditev centralnega območja naselja Pobegi, Čežarji
 • Urbanistično arhitektonska ureditev centralnega območja naselja Sv. Anton
 • Urbanistično arhitektonska ureditev centralnega območja naselja Vanganel /predlog/
 • Številne manjše prostorske ureditve v mestnem in izvenmestnem prostoru

 

PHARE PROJEKTI

 • Prenova in prestrukturiranje mednarodnega mejnega prehoda Škofije
 • Ankaranski polotok – Načrtovano rekreacijsko območje med Italijo in Slovenijo – Urbanistični razvoj in turizem
 • EU Phare project on Coastal Zone Management in Slovenia

 

KRAJINSKO NAČRTOVANJE

 • Zeleni sistem mesta Koper
 • Krajinska ureditev Počitniško naselje Oltra Ankaran
 • Krajinska ureditev pokopališče Koper
 • Hortikulturne ureditve – poslovni objekti
 • Hortikulturne ureditve – individualni objekti
 • Zasnova urbanih skupnostnih vrtov v Mestni občini Koper