Nepremičnine

Družba Urbanistika d.o.o. je specializirana na področju posredovanja v prometu z nepremičninami za širok spekter storitev. Na osnovi dolgoletnih izkušenj na področju prostorskega načrtovanja in projektiranja, nudimo stranki s tem znanjem nadgrajene celovite rešitve in vodenje celotnega procesa od prezentacije nepremičnine, preverjanje pravnega in fizičnega stanja nepremičnine, spremljanje strank pri pogajanjih in izdelave potrebnih pogodb za sklenitev posla do vpisov pravic v zemljiško knjigo. Svetujemo pri izboru vseh vrst nepremičnin glede na stanje, kvaliteto in lokacijske prednosti, objektov in zemljišč (dostopnost, komunalna opremljenost, oskrba) ter druge mikroambientalne pogoje, ki so pomembni za bivanje ali delo. Svetujemo pri financiranju nakupa nepremičnine in pri vprašanjih davčnih obveznosti. Stranko zastopamo v sodelovanju s strokovnjaki specializiranimi za področja, ki se nanašajo na poslovanje z nepremičninami. Svoje izkušnje dograjujemo s permanentnimi raziskavami tržišča. Na osnovi integralnega pristopa je tako možno dosegati tudi varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju.

 

Naša nepremičninska družba je specializirana za izvedbo celovitih storitev, ki obsegajo:

 • prodajo in nakup stanovanjskih hiš, stanovanj, nestanovanjskih objektov, zemljišč
 • oddaja in najem stanovanjskih hiš, stanovanj, nestanovanjskih objektov, zemljišč

 

Osnovne storitve pri nepremičninskem posredovanju obsegajo:

 • Ponudbo nepremičnin v Sloveniji in tujini
 • Posredovanje pri prodaji, nakupu in najemu in oddaji vseh vrst nepremičnin
 • Raziskavo trga nepremičnin, določitev vrednosti in sporazumna določitev prodajne cene z naročnikom
 • Ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnin
 • Seznanjanje naročnika  z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo
 • Oglaševanje prodaje nepremičnin v javnih občilih in spletnih portalih
 • Ogled nepremičnin
 • Svetovanje pri prometu z nepremičninami
 • Ocena tržne vrednosti nepremičnine
 • Sodelovanje s pristojnimi inštitucijami
 • Zastopanje v upravnih postopkih
 • Pridobivanje potrebnih dokumentov
 • Zastopanje pri pogajanjih
 • Pripravo pogodb in pravno zastopstvo pri sklepanju poslov
 • Zagotovitev notarskih storitev
 • Primopredaja nepremičnine
 • Vpis pravic v zemljiško knjigo

 

Druge storitve, ki jih nudimo s prodajo ali nakupom nepremičnine, oddajo ali najemom:

 • Strokovna prenova nepremičnine
 • Projekt za novogradnjo na pridobljeni parceli
 • Izdelava dokumentacije za legalizacijo objekta ali dela objekta
 • Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja
 • Pridobivanje ponudb in izbor izvajalca za izvedbo gradbenih del
 • Geodetske storitve: izdelava geodetskega načrta, parcelacija, vzpostavitev ali obnovitev mejnikov, urejanje meje, izravnava meje, vzpostavitev in urejanje uradne evidence nepremičnine, pridobitev hišne številke, določitev zemljišča pod stavbo, priprava elaborata za vpis v kataster stavb.

 

REFERENCE

             Posredovanje pri prodaji stanovanjskih objektov:

 • Stanovanja
 • Individualne stanovanjske hiše
 • Vrstne hiše
 • Počitniški objekti
 • Apartmaj

Posredovanje pri prodaji nestanovanjskih objektov:

 • Poslovni prostori, pisarniški prostori
 • Industrijske proizvodne hale
 • Skladišča
 • Gostinski objekti, restavracije
 • Posredovanje pri prodaji zemljišč:
 • Stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo, za nestanovanjsko – industrijsko gradnjo
 • Kmetijskega zemljišča
 • Gozdna zemljišča

             Posredovanje pri najemnih posllih za vse vrste stavb.

Delovno skupino sestavljajo trije nepremičninski posredniki:

g. Marko Balaban, inž. grad., dipl. ekon. - vodja nepremičninskega posredovanja,  imetnik licence Ministrstva za okolje in prostor št. 01792 za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, kar izkazuje s potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu in je vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov Republike Slovenije pod zaporedno št. 0182001792.

ga. Alenka Arnol Balaban, ekonomist - nepremičninski posrednik za območje obalno kraške regije ter severno primorsko, imetnica licence Ministrstva za okolje in prostor št. 02920 za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, kar izkazuje s potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov Republike Slovenije pod zaporedno št. 0294802920.

ga. Nataša Bombač, univ.dipl. organizatorka dela - nepremičninski posrednik za območje osrednje Slovenije, imetnica licence Ministrstva za okolje in prostor št. 02560 za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, kar izkazuje s potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov Republike Slovenije pod zaporedno št. 0259202560.

V delovno skupino so za specifična področja vključeni zunanji strokovni sodelavci (pravne storitve, davčno svetovanje, izvedeništvo, ocenjevanje vrednosti nepremičnin, geodetska dela).

Za kakršnokoli vprašanje smo vam na razpolago. Kontaktirajte nas, da lahko skupaj z vami poiščemo najboljšo rešitev.